Uveljavljanje vračila DMV za velike družine

Velika družina je družina z najmanj tremi otroki, pri čemer nihče od njih ni dopolnil 18 let.

Kdaj lahko uveljavljam oprostitev DMV?

Starši lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila DMV kupijo osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži in močjo motorja do vključno 150 kW. Starš mora imeti na dan nakupa, prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo ali uvoza motornega vozila, prijavljen isti naslov stalnega prebivališča kot trije ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let ali še niso pred 18 letom pridobili popolne poslovne sposobnosti.

Tovrstno oprostitev lahko pod enakimi pogoji uveljavlja tudi druga oseba, ki varuje otroka na podlagi izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja oziroma skrbnik, ki varovanca varuje in neguje, če ima družina tri ali več otrok, ki niso nujno iz iste družine. Pogoj stalnega prebivališča ne velja za rejnika, ki izvaja rejniško dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške dejavnosti in uveljavlja oprostitev iz prvega odstavka tudi za otroka, ki ga varuje in neguje na podlagi veljavnega izvršilnega naslova.

Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljajo ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič. V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi napovedi ali uvozne deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka.

Kako uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri davčnem organu, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije.

V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo pridobljeno od prodajalca iz druge države članice EU, je mogoče uveljavljati oprostitev neposredno ob predložitvi napovedi. Če se oprostitev ne uveljavlja neposredno, se lahko v treh mesecih od nakupa vloži pri davčnem organu zahtevek za vračilo.

Ob uvozu iz tretjih držav (Švica, ZDA itd.) se uveljavlja oprostitev DMV z vložitvijo uvozne carinske deklaracije, v kateri se sklicuje na oprostitev DMV. Če se oprostitev ob uvozu ne uveljavlja, se lahko v treh mesecih od uvoza pri davčnem organu vloži zahtevek DMV-V za vračilo plačanega DMV.

Primer izpolnjene vloge

Vračilo DMV

Kaj, če vozilo prodam prej kot v 3 letih?

Če upravičenci do oprostitve plačila DMV vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v treh letih, morajo plačati davek v višini, ki ga finančna uprava ugotovi na dan odtujitve motornega vozila ob upoštevanju predpisanega odstotka davka, določenega glede na starost motornega vozila.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH