Prijava in plačevanje trošarine pri proizvodnji žganja

Mali proizvajalec žganja je oseba, ki v davčnem obdobju, ki se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta, proizvede največ 150 litrov 100 vol. % alkohola.

V primeru proizvodnje žganja v okviru gospodinjstva ali v okviru kmetijskega gospodarstva, ki se v skladu s predpisi o kmetijstvu šteje za kmetijo, se kot mali proizvajalec žganja štejejo vsi člani gospodinjstva oziroma kmetije. Kot člani gospodinjstva se štejejo osebe, ki imajo na dan zaključka proizvodnje žganja skupno stalno ali začasno prebivališče.

Odmera trošarine

Mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50% veljavnega zneska trošarine za etilni alkohol. Torej plača 6,6 EUR za 100 vol. % alkohola za en liter etilnega alkohola glede na veljaven znesek trošarine za etilni alkohol na dan 1. 8. 2016.

Pomni

Davčno obdobje se začne 1. maja preteklega leta in konča 30. aprila tekočega leta.

Mali proizvajalec žganja obračuna trošarino za davčno obdobje in predloži obračun trošarine na obrazcu TRO-ALK2 do 31. maja tekočega leta za preteklo davčno obdobje, plača pa jo najpozneje do 30. junija tekočega leta. Mali proizvajalec žganja predloži obračun trošarine za tisto davčno obdobje, v katerem je nastala obveznost za obračun in plačilo trošarine.

Ali ste vedeli?

Za razliko od prejšnje ureditve, žganje ni več obdavčeno pavšalno, glede na lastništvo opreme (kotla), temveč glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

Kdo se ne šteje za malega proizvajalca žganja?

V primeru preseganja količinske omejitve oseba ne izpolnjuje več pogojev za malega proizvajalca žganja. Davčnemu organu s prvim dnem naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je presegla predpisane količine prijavi spremembo statusa oziroma pogojev poslovanja iz tega naslova. Z novim statusom predloži obračun trošarine s katerim obračuna trošarino za celotno proizvedeno količino žganja za obdobje, ko je proizvajala kot mali proizvajalec in sicer v polnem znesku. Tako obračunano trošarino plača do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je presegla predpisane količine.

Obveznosti malega proizvajalca žganja

Mali proizvajalec žganja mora voditi evidence o vrsti in količini porabljenih surovin, vrsti, količini in vsebnosti alkohola v proizvedenem žganju po datumu proizvodnje, vrsti, količini in vsebnosti alkohola v proizvedenih alkoholnih pijačah, ki jih proizvede iz lastno proizvedenega žganja po datumu proizvodnje. Poleg tega morajo biti v evidencah tudi navedeni podatki o recepturi za izdelavo posamezne vrste žganja in drugih alkoholnih pijač, postopku izdelave za posamezno vrsto žganja in drugih alkoholnih pijač, vrsti in količini prodanega žganja in drugih alkoholnih pijač po datumu prodaje ter kupcu ter podatki o stanju zalog žganja in drugih alkoholnih pijač.

Pomni

Po novem je mali proizvajalec žganja vsaka oseba, ki proizvede žganje v količini do 150 litrov 100 vol. % alkohola letno.

Za alkoholne pijače, ki jih proizvede mali proizvajalec iz lastno proizvedenega žganja ne nastane obveznost za obračun in plačilo trošarine (npr. borovničev liker, zeliščni liker,…).

Primer izračuna

Primer izračuna trošarine, ko mali proizvajalec v davčnem obdobju proizvede 30 litrov 20 vol. % alkohola. Izračun je narejen ob predpostavki, da mali proizvajalec žganja plača trošarino v višini 50% zneska veljavne trošarine za etilni alkohol (660,00 EUR za 100 vol. % alkohola za en hektoliter etilnega alkohola) . Količina se izračuna na sledeči način: (30l/100)*0,2 = 0,06 hl 100 vol. % alkohola. Višina trošarinskega dolga se izračuna na sledeči način: 0,06 hl 100 vol. % alkohola x 660 EUR = 39,60 EUR.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH