Odsvojil sem izvedene finančne instrumente

Vsaka fizična oseba, rezident Slovenije, ki je v preteklem letu odsvojila izvedene finančne instrumente (v Sloveniji ali v tujini), mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ureja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI). Za izvedene finančne instrumente se po ZDDOIFI štejejo izvedeni finančni instrumenti po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov (ZTFI-1). Izvedeni finančni instrumenti so tudi dolžniški vrednostni papirji, katerih donos se ne izplačuje v obliki unovčitve kuponov ali v obliki diskonta.

Ali ste lani opravili več kot 10 transakcij?

Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so opravili več kot 10 transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti, pa lahko napoved oddajo na obrazcu preko sistema eDavki ali v papirni obliki.

Dobiček ali izguba?

Odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta je vsaka transakcija ali dogodek, zaradi katerega davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček. To pomeni, da je treba napoved oddati ne glede na to, ali je posameznik izvedene finančne instrumente odsvojil z dobičkom ali z izgubo.

Izgube, ki jih zavezanec doseže v koledarskem letu z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov, lahko zmanjšajo dobičke, ki jih zavezanec doseže z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov v enakem obdobju.

Odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta, ki ga opravi fizična oseba v okviru opravljanja dejavnosti, se ne obdavčuje po določbah ZDDOIFI, temveč kot dohodek iz dejavnosti po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

Velja opozoriti, da se izgube, ki jih zavezanec doseže v koledarskem letu z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov, ne morejo poračunati z dobički, ki jih zavezanec doseže z odsvojitvijo kapitala po ZDoh-2. In nasprotno, dobiček, ki ga zavezanec doseže v koledarskem letu z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov, se ne more poračunati z izgubami, ki jih zavezanec doseže z odsvojitvijo kapitala po ZDoh-2.

Plačilo davka

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini odmerjenega davka od dobička iz izvedenih finančnih instrumentov do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Davčna osnova od dobička od odsvojitve izvedenega finančnega instrumenta je razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi.

Kadar je razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi pozitivna, je davčna osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

 1. seštevka 1% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 1% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi oziroma v primeru trgovanja z vzvodom kot seštevek 0,25% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 0,25% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi, ali
 2. pozitivne razlike med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi.

Navedeno (o normiranih stroških) je bilo dodano z novelo ZDDOFI-A, in se uporablja za odsvojitve od 1. 1. 2020 naprej.

Davčne stopnje (veljajo od 1. 1. 2020)

 1. 40%, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred potekom dvanajstih mesecev imetništva oziroma dvanajstih mesecev od sklenitve posla;
 2. 27,5%, če je dobiček dosežen z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta po dvanajstih mesecih imetništva/sklenitve posla ter pred dopolnjenimi petimi leti imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma pred dopolnjenimi petimi leti od sklenitve posla (25% za odmerna leta do vključno 2019);
 3. 20% po petih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petih letih od sklenitve posla (15% za odsvojitve do dne 31. 12. 2019);
 4. 15% po desetih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po desetih letih od sklenitve posla (10% za odsvojitve do dne 31. 12. 2019);
 5. 10% po 15 letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petnajstih letih od sklenitve posla (5% za odsvojitve do dne 31. 12. 2019).

Davek po ZDDOIFI se ne plača in ne napoveduje od dobička, doseženega pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih imetništva oziroma po 20 letih od sklenitve posla.

Davek od dobička iz izvedenih finančnih instrumentov se plača na davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI12 DŠ12009.

Izračun davka

a) Primer izračuna brez vzvoda:

Zavezanec je februarja 2020 za 2.200 EUR kupil opcijo s pravico do prodaje 100 delnic ABC po tečaju 150 EUR za delnico. V času nakupa prodajne opcije znaša tečaj delnice ABC na borzi 172 EUR.

Tečaj delnice ABC junija 2021 pade na 99 EUR. Vrednost opcije se posledično poveča, ker ima zavezanec pravico delnice prodati po ceni, ki je višja (150 EUR) od trenutne cene na borzi (99 EUR). Vrednost opcije se poveča na 5.100 EUR in zavezanec se odloči opcijo prodati.

Ker je razlika med vrednostjo opcije ob odsvojitvi (5.100 EUR) in vrednostjo opcije ob pridobitvi (2.200 EUR) pozitivna (5.100 – 2.200 = 2.900), je davčna osnova razlika, ki je zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo.

Davčna osnova = (vrednost opcije ob odsvojitvi minus vrednost opcije ob pridobitvi) – (1% od vrednosti ob odsvojitvi + 1% od vrednosti ob pridobitvi) = (5.100 – 2.200) – (51+22) = 2.827 EUR

Ker je od nakupa februarja 2020 preteklo več kot eno leto, ko je bila opcija odsvojena (junij 2021) in manj kot pet let, se uporabi davčna stopnja 27,5%. Davek se izračuna: 2.827 EUR * 0,275 = 777,425 EUR.

b) Primer izračuna z vzvodom:

1. 3. 2021: Vlagatelj ima na računu 4.000 EUR. Trguje z vzvodom

Nakup 4.000 CFD-jev po ceni 10 EUR na CFD → vrednost ob pridobitvi: 40.000 EUR (4.000 CFD-jev po ceni 10 EUR na CFD).

1. 6. 2021: Prodaja 4.000 CFD-jev po ceni 15 EUR na CFD (stroški so enaki 0 EUR in vsebovani v ceni) → vrednost ob odsvojitvi: 60.000 EUR (4.000 CFD-jev po ceni 15 EUR na CFD)

Davčna osnova = (vrednost CFD-jev ob odsvojitvi minus vrednost CFD-jev ob pridobitvi) – (0,25% od vrednosti ob odsvojitvi + 0,25% od vrednosti ob pridobitvi) = 60.000 EUR – 40.000 EUR – (0,25%*60.000 EUR + 0,25%*40.000 EUR) = 20.000 EUR – (150 + 100) = 19.750 EUR

Davek: ker je od nakupa (marec 2021) do odsvojitve (junij 2021) preteklo manj kot dvanajst mesecev, se uporabi davčna stopnja 40%.

Davek se izračuna: 19.750 EUR * 0,40 = 7.900 EUR.

Kako oddam napoved za dobiček od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjenega obrazca

Popis dogodkov, na podlagi katerih je izpolnjena napoved, navedena v nadaljevanju.

1. Popisni list IFI: finančne pogodbe na razliko

Marija Primer, slovenska rezidentka, je trgovala s finančnimi pogodbami na razliko (FPNR) oz. angl. contracts for difference (CFD) na delnice ABKGNX.

Dne 5. 2. 2021 je:

 • kupila (z vzvodom) 50 CFD-jev z vrednostjo ob pridobitvi 162,4059 EUR na enoto.

Dne 5. 2. 2021 je:

 • odsvojila 25 CFD-jev z vrednostjo ob odsvojitvi 162,6327 EUR na enoto,
 • odsvojila 25 CFD-jev z vrednostjo ob odsvojitvi 162,6690 EUR na enoto.

Dne 25. 2. 2021 je:

 • kupila (z vzvodom) 50 CFD-jev z vrednostjo ob pridobitvi 155,4197 EUR na enoto.

Dne 28. 2. 2021 je:

 • odsvojila 50 CFD-jev z vrednostjo ob odsvojitvi 142,0971 EUR na enoto.

2. Popisni list IFI za posle na kratko: finančne pogodbe na razliko

Marija Primer, slovenska rezidentka, je trgovala s finančnimi pogodbami na razliko (FPNR) oz. angl. contracts for difference (CFD) na delnice BTFLNY na kratko.

Dne 1. 5. 2021 je:

 • odprla pozicijo (z vzvodom) 10 CFD-jev v vrednosti 269,3729 EUR na enoto.

Dne 6. 5. 2021 je:

 •  odprla pozicijo (z vzvodom)  5 CFD-je v vrednosti 279,8371 EUR na enoto.

Dne 20. 8. 2021 je:

 •  zaprla pozicijo 5 CFD-jev v vrednosti 399,4262 EUR na enoto.

Dne 21. 8. 2021 je:

 •  zaprla pozicijo 10 CFD-jev z vrednosti 417,3507 EUR na enoto.

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Pomni

Med izvedene finančne instrumente po ZDDOIFI se vštevajo tudi relativno novi in inovativni finančni instrumenti, ki so strukturirani kot dolžniški vrednostni papirji. Od dobička, ki je dosežen ob odsvojitvi, se plača davek po ZDDOIFI, morebitni drugi dohodek pa se obdavčuje kot dohodek od obresti po ZDoh-2.

Med izvedene finančne instrumente ne sodijo tisti dolžniški vrednostni papirji, pri katerih »glavni« donos imetniki dosegajo v obliki obresti (obveznice, zakladne menice). Obresti so v tem primeru obdavčene po ZDoh-2, od morebitnega dobička, ki ga imetniki dosegajo z odsvojitvijo, pa se dohodnina ne plača.

Odsvojitev pravice do nakupa delnic ali pravice do pridobitve drugega premoženja, ki je pridobljena na podlagi zaposlitve (dohodek z zaposlitve), se ne obdavčuje po določbah ZDDOIFI, temveč kot dohodek iz zaposlitve po določbah ZDoh-2.

Če trgujete z vzvodom, se kot vrednost ob pridobitvi upošteva celotni znesek plačane vrednosti na enoto, pomnožen s količino pridobljenega izvedenega finančnega instrumenta, pri čemer ni pomembno, koliko lastnega denarja je zavezanec vložil, niti dejanski stroški, ki so pri tem morebiti nastali. Za ugotavljanje davčne osnove torej ni pomembno, ali si je davčni zavezanec sposodil dodatna sredstva od svojega posrednika (tj. ni pomembno, ali se z izvedenim finančnim instrumentom trguje s finančnim vzvodom). Prav tako je potrebno opozoriti, da stroški financiranja in provizije, ki jih je plačal zavezanec (provizije, ki niso vračunane v ceno instrumenta), ne zmanjšujejo davčne osnove (se pa lahko posredno upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove, in sicer preko normiranih stroškov).

Vzvod je pomemben pri obračunavanju normiranih stroškov (namesto 1% normiranih stroškov se obračuna 0,25% zaradi vzvoda). Normirani stroški se upoštevajo le, kadar je razlika med vplačano in izplačano vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta pozitivna in se v primeru vzvoda priznajo v višini, ki se določi kot seštevek 0,25% od vplačane vrednosti ob pridobitvi in 0,25% od izplačane vrednosti ob odsvojitvi. Normirani stroški zmanjšujejo pozitivno razliko največ do višine pozitivne razlike. Če ni trgovanja z vzvodom, znašajo normirani stroški 1% (t.j. 1% od plačane vrednosti ob pridobitvi in 1% od izplačane vrednosti ob odsvojitvi). Odstotek normiranih stroškov je torej različen, če gre za trgovanje z vzvodom.

V popisnem listu IFI v napovedi se pri pridobitvi označi ali gre za trgovanje z vzvodom ali ne (DA/NE). Kadar se izpolnjuje popisni list IFI zaposle na kratko, se trgovanje z vzvodom (DA/NE) označi pri odsvojitvi.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH