Nakup izdelkov izven EU in plačilo dajatev

Za uvoženo blago nekomercialne narave, katerega vrednost ali količina presega dovoljene oprostitve, mora potnik poravnati predpisane dajatve. Vse potrebne carinske formalnosti za sprostitev blaga v prost promet se lahko opravijo na mejnem prehodu. Po opravljenih carinskih formalnostih potnik lahko prosto razpolaga z blagom.

Plačilo dajatev

Običajno je treba za uvoženo blago plačati uvozne dajatve (carino) in davek na dodano vrednost, za trošarinske izdelke pa tudi trošarino. Po plačilu predpisanih dajatev izda carinski organ potniku potrdilo o plačilu dolgovanih dajatev.

Izračun zneska dajatev

Običajno se dajatve obračunajo na podlagi predloženega računa, carinska vrednost blaga pa se lahko določi tudi na osnovi cen istovrstnega oziroma podobnega blaga in z uporabo ostalih predpisanih metod.

Uvozne dajatve se praviloma obračunajo po carinski stopnji, ki se določi na podlagi uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Pri uvozu blaga nekomercialne narave se za blago do vrednosti 700 EUR (razen za tobačne izdelke in za blago, za katero velja carinska stopnja "prosto") uvozne dajatve lahko obračunajo po enotni carinski stopnji 2,5 %. Na potnikovo zahtevo, ki mora biti podana pred carinjenjem, pa carinski organ za obračun uvoznih dajatev upošteva stopnje iz carinske tarife.

Za blago s poreklom držav, s katerimi ima Unija sklenjene sporazume o prosti trgovini, se lahko uporabijo nižje (preferencialne) carinske stopnje. Pri vrednosti blaga do 1200 EUR se lahko preferencialna carinska stopnja uveljavi z ustno izjavo, za blago večje vrednosti pa je treba predložiti predpisano dokazilo o poreklu blaga. Do vrednosti 6000 EUR se poreklo blaga dokazuje s posebno izjavo o poreklu, ki jo izstavi prodajalec na računu za kupljeno blago. Za blago z vrednostjo nad 6000 EUR je treba predložiti druga predpisana dokazila (npr. potrdilo EUR 1). Kljub preferencialni carinski stopnji "prosto" je treba ob uvozu plačati vse ostale predpisane dajatve.

Carinjenje v rednem postopku

V upravičenih primerih lahko carinski organ zavrne potnikovo ustno carinsko deklaracijo in zahteva, da se carinjenje blaga izvede v tako imenovanem rednem postopku, z vložitvijo carinske deklaracije na enem izmed oddelkov za blagovno carinjenje.

Ali ste vedeli?

Davek na dodano vrednost, ki je bil plačan ob nakupu blaga v tretji državi, se ne všteje v carinsko vrednost blaga, če kupec predloži dokazilo, da je oziroma bo znesek plačanega davka dobil povrnjen (npr. obrazec za vračilo DDV, potrjen s strani carinskih organov države izvoza).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH