V tujini opravljam storitve z napotenimi delavci - nerezidenti

Slovenska podjetja pogosto opravljajo storitve z napotenimi delavci (nerezidenti) v drugih državah. Slovenski delodajalec, ki izplačuje dohodke iz zaposlitve, se v tem primeru šteje za plačnika davka, zato je dolžan od izplačanega dohodka izračunati in plačati akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja (obrazec REK).

Pri davčni obravnavi dohodkov iz zaposlitve napotenih delavcev je treba poleg določb slovenske davčne zakonodaje upoštevati tudi določbo mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodna pogodba), ki obravnava dohodke iz zaposlitve (običajno je to 15. ali 14. člen), če je ta sklenjena z drugo državo. Pri določanju pravice do obdavčitve dohodka iz zaposlitve v skladu z določili mednarodnih pogodb je pomembno, v kateri državi je prejemnik dohodka rezident in kje se zaposlitev dejansko izvaja. Šteje se, da se zaposlitev izvaja tam, kjer je zaposleni v času zaposlitve, fizično navzoč.

Če rezident druge države pogodbenice (npr. BiH) opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države (npr. Nemčije) in ne v Sloveniji, ima po določbah mednarodne pogodbe med Slovenijo in BiH  država rezidentstva prejemnika dohodka (tj. BiH, če je zaposleni rezident BiH) izključno pravico do obdavčitve tega dohodka, ta dohodek pa bo zaradi opravljanja dela v Nemčiji, praviloma obdavčen tudi v Nemčiji.

Kako lahko nerezident uveljavi oprostitev plačila akontacije dohodnine v Sloveniji?

Nerezident Slovenije, s čigar državo rezidentstva je Republika Slovenija sklenila mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ima možnost uveljavljanja oprostitve že pred izplačilom dohodka in ne šele preko postopka vračila že plačanega davčnega odtegljaja. V ta namen mora nerezident  izpolniti Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (zahtevek KIDO 5), ki mu obvezno priloži potrdilo o rezidentstvu druge države pogodbenice, ter ga pred izplačilom dohodka posredovati slovenskemu delodajalcu, ki je plačnik davka. Plačnik davka predloži izpolnjen zahtevek na Finančno upravo RS osebno ali po pošti alielektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kar poenostavi postopek predložitve zahtevka in uveljavljanje ugodnosti iz mednarodne pogodbe. Plačnik davka namreč ob izplačilu dohodka ne odtegne in plača akontacije dohodnine, če s strani Finančne uprave RS pravočasno (tj. pred izplačilom dohodka) prejme potrjen zahtevek (tj. odobreno ugodnost pred izplačilom dohodka).

Če je bil davek od dohodka kljub oprostitvi, navedeni v mednarodni pogodbi že obračunan in plačan, lahko prejemnik dohodka sam vloži pri davčnem organu Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (zahtevek KIDO 12), na podlagi katerega se mu davek vrne.

Sestavni del obrazca zahtevka KIDO 5 oziroma KIDO 12 je tudi potrdilo, da je prejemnik dohodka rezident druge države pogodbenice in na zahtevo davčnega organa tudi druga dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za oprostitev davka v Sloveniji. Potrdilo o rezidentstvu izda pristojni organ države rezidentstva prejemnika dohodka.

Ugodnost iz mednarodne pogodbe lahko uveljavlja tudi zavezanec, ki je dvojni rezident (rezident Slovenije po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 in rezident druge države pogodbenice po določilih nacionalne zakonodaje te države) in meni, da se za namene mednarodne pogodbe šteje le za rezidenta druge države pogodbenice. Več informacij v zvezi s tem najdete v dokumentu Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah.

Pomni

V primerih, ko zavezanec – nerezident v določenem obdobju (mesecu) opravlja zaposlitev delno v Sloveniji, delno pa v drugi državi, se v Sloveniji obdavči sorazmerni del dohodka iz zaposlitve, ki se nanaša na število delovnih dni posameznega meseca, ko je nerezident opravljal zaposlitev v Sloveniji.

Primeroma se delo v tujini dokazuje s pogodbo o zaposlitvi oziroma aneksom k pogodbi o zaposlitvi, potrdilom o dejanski prisotnosti na delovnem mestu v tujini, A1 obrazci, plačilnimi listami ipd., iz katerih  je razvidno, da se je (oziroma se bo) delo v določenem obdobju izvajalo v drugi državi.

Ali ste vedeli?

Davčni organ lahko v primerih, ko plačnik davka izplačuje dohodke v rednih časovnih presledkih odobri ugodnost na podlagi predloženega zahtevka KIDO 5 za daljše časovno obdobje.

Davčni organ oprostitev davka na podlagi mednarodne pogodbe ob upoštevanju podatkov, navedenih na zahtevku KIDO 5, odobri od dneva izdaje odločbe, vse dokler so izpolnjeni pogoji za oprostitev oziroma najdlje do datuma, navedenega v izreku odločbe. Če se v obdobju, za katerega je bila odobrena oprostitev davka, spremeni dejansko stanje (npr. se delo iz različnih razlogov ne opravlja izven Slovenije), mora plačnik davka navedeno upoštevati pri izračunu akontacije dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja (oprostitve davka v primeru, ko se delo opravlja v Sloveniji ni). Plačnik davka mora v tem primeru od dela plače (dohodka), ki se nanaša na delo v Sloveniji obračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj ne glede na predhodno odobreno oprostitev davka.

Postopek uveljavljanja ugodnosti po mednarodni pogodbi pred izplačilom dohodka iz zaposlitve na podlagi predloženega zahtevka KIDO 5 je administrativno manj zahteven in ima številne prednosti tako za prejemnike dohodka kot delodajalce. V primeru pravočasno potrjenega zahtevka KIDO 5 s strani davčnega organa (tj. pred izplačilom dohodka), delodajalec ob izplačilu plače, ki se nanaša na delo opravljeno izven ozemlja Republike Slovenije, ne obračuna in odtegne akontacije dohodnine, kar za posameznega zaposlenega nerezidenta pomeni višje neto izplačilo mesečne plače. Ker je delodajalec od izplačanih dohodkov iz zaposlitve nerezidentom (npr. rezidentom BiH), praviloma dolžan plačati davek v državi napotitve (npr. Nemčiji), lahko prihaja do situacij, ko bo moral davek, ki je bil od istega dohodka odtegnjen in plačan v Sloveniji (ker pred izplačilom dohodka ni bil predložen zahtevek KIDO 5), izterjati od delavca nerezidenta.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH