Samoprijava

Samoprijava je davčni institut, ki zavezance za davek spodbuja, da morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka (v nadaljevanju: obračun) sporočijo Finančni upravi RS. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obrestno mero v višini 3 % letno.

Predložitev obračuna na podlagi samoprijave

Davčni zavezanec, ki ni predložil obračuna oziroma podatki v vloženem obračunu niso bili pravilni, popolni ali resnični, lahko vsak trenutek predloži oziroma popravi obračun.

Samoprijava je mogoča najpozneje do:

  • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • vročitve odmerne odločbe,
  • začetka postopka o prekršku,
  • začetka kazenskega postopka.

Pogoj za učinkovanje samoprijave je, da zavezanec hkrati s samoprijavo plača tako premalo obračunan davek kot tudi pripadajoče obresti v višini fiksno določene letne obrestne mere (3 %). S samoprijavo se davčni zavezanec izogne kazni za prekršek. Samoprijava se lahko za isto obveznost vloži samo enkrat, razen v primeru, kadar plačnik davka predloži popravek obračuna davčnega odtegljaja, če se popravki nanašajo na različne prejemnike dohodkov.

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo (izbira obrazca je odvisna od vrste obračuna) zavezanci izpolnijo in ga predložijo skupaj z obračunom oziroma popravljenim obračunom.

Pri predložitvi obračuna na podlagi samoprijave, mora zavezanec za davek, uvodoma navesti vrsto obračuna, v zvezi s katerim vlaga samoprijavo in kdaj je potekel rok za predložitev tega obračuna. V primeru, da s samoprijavo popravlja že predloženi obračun, mora navesti, kdaj je za obdobje, za katero je vložena samoprijava, predložil obračun ter kdaj je pretekel rok za plačilo oziroma vračilo davka po tem obračunu. Če zavezanec za davek predloži samoprijavo glede obveznosti, v zvezi s katero v zakonskem roku ni predložil obračuna, mora navesti, da ga za to obdobje ni predložil in kdaj bi potekel rok za plačilo oziroma vračilo davka, če bi bil obračun predložen zadnji dan poteka roka.

Če zavezanec za davek sporoči samoprijavo za več obračunov se za vsako predloži samostojen obrazec.

Če davek ni plačan, pogoji za samoprijavo niso izpolnjeni, zato davčni organ s sklepom zavrne posebno prilogo, ki je sestavni del predloženega obračuna, predloženi obračun pa obravnava kot obračun, predložen po izteku predpisanega roka. Prav tako lahko davčni organ v okviru zastaralnih rokov začne postopek o prekršku zoper storilca.

Obresti po samoprijavi zavezanec izračuna na podlagi Informativnega izračuna obresti.

Predložitev obračuna v davčnem inšpekcijskem nadzoru

Zavezancu je dana možnost predložitve obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora po vročitvi zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru.

Davčni zavezanec, ki se strinja z ugotovitvami iz zapisnika, lahko v 20. dneh po vročitvi zapisnika predloži oziroma popravi obračun, ter hkrati plača davek, ugotovljen v predloženem oziroma popravljenem obračunu. Ob tem mora plačati tudi obresti od poteka roka za plačilo do predložitve obračuna oziroma popravljenega obračuna s fiksno obrestno mero v višini 5 % letno.

Davčni zavezanec na posebni prilogi, ki je sestavni del tako predloženega obračuna, prikaže tudi premalo obračunane davke, skupaj z obrestmi.

Če je predložen obračun v skladu z ugotovitvami davčnega inšpekcijskega nadzora in so izpolnjeni vsi pogoji, se davčni inšpekcijski postopek ustavi.

Obresti po samoprijavi zavezanec izračuna na podlagi Informativnega izračuna obresti.

Pomni

Če se zavezanec samoprijavi je razbremenjen odgovornosti za prekršek. Samoprijava pa ne izključuje kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika.

Več o tem

Samoprijava

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH