Prevoz blaga

Kaj mora imeti voznik v vozilu pri prevozu blaga?

Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu pri prevozu blaga:

 • veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz,
 • veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah,
 • pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo (npr. pogodba o lizingu ...), če prevoznik ni lastnik vozila,
 • če vozilo vozi voznik, ki ni državljan ene od držav članic Skupnosti, mora imeti v vozilu potrdilo v skladu z Uredbo 1072/2009/ES, s katerim pristojni organ države članice, v kateri ima prevoznik sedež, potrjuje, da ta voznik dela pri prevozniku skladno z zakoni ali drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov,
 • pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali zakoni, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Kaj mora imeti voznik v vozilu pri prevozu nevarnega blaga?

V vozilu morate poleg listin pri prevozu vsakega blaga imeti še:

 • prevozno listino,
 • certifikat o usposobljenosti voznika za prevoz nevarnega blaga, ki ga prevaža,
 • navodila za ukrepanje v primeru nesreče,
 • dovoljenje za prevoz (eksplozivi, radioaktivne snovi),
 • certifikat za vozilo (cisterne (at, fl, ox), eksplozivi (ex ii, ex iii),
 • dodatno opremo vozila.

Kaj mora imeti voznik v vozilu glede spoštovanja obveznih časov vožnje, počitkov in odmorov?

Pri nadzoru mora voznik predložiti uradni osebi:

 1. V primeru uporabe analognega tahografa:
  • tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je voznik uporabljal v predhodnih 28 dneh,
  • voznikovo kartico, če jo ima in
  • vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem tednu in v predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata Uredba (ES) št. 165/2014 in Uredba (ES) št. 561/2006.
 2. V primeru uporabe digitalnega tahografa:
  • voznikovo kartico, katere imetnik je,
  • vse ročne zapise in izpise, izdelane v tekočem tednu in v predhodnih 28 dneh, kot to zahtevata Uredba (ES) št. 165/2014 in Uredba (ES) št. 561/2006,
  • tahografske vložke za tekoči dan in tiste, ki jih je voznik uporabljal v predhodnih 28 dneh, v katerem je vozil vozilo z vgrajenim analognim tahografom in
  • izpis šest oblik izpisov (izpis voznikovih dejavnosti iz kartice, iz enote v vozilu, napake in dogodki iz kartice in vozila, izpis tehničnih podatkov in prekoračenj hitrosti).

Kaj nadzira FURS pri prevozih blaga po cesti?

Uradne osebe FURS so pooblaščene, da na celotnem ozemlju Republike Slovenije preverjajo, ali imajo domači prevozniki, prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente in listine, predpisane v tem zakonu, predpisih Skupnosti in mednarodnih sporazumih.

FURS po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) na cesti preverja ali so spoštovani časi vožnje, počitki in odmori ter ali se zapisovalna naprava pravilno uporablja.

Uradne osebe FURS nadzorujejo izvajanje zakona o prevozih nevarnega blaga in na njegovi podlagi izdane izvršilne predpise pri vnosu nevarnega blaga na carinsko območje evropske unije ali iznosu z njega, pri postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga ter v okviru finančnega nadzora na cesti.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH