Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Oseba, ki opravlja dejavnost, mora obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto predložiti najpozneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obračun zavezanec predloži na obrazcu in sicer obvezno v elektronski obliki preko sistema eDavki. V obračunu izpolni ustrezne obrazce (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v tekočem davčnem obdobju (običajno je to koledarsko leto).

Zavezanec, ki želi od 1.1. tekočega leta dalje spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, mora v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto, oddanem do 31. 3. tekočega leta, označiti izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredi tako, da v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti označi ustrezno polje pod točko VII.:

  • Če označi VII. A, mora k obračunu priložiti še priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto, s katero se zavezuje, da izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.
  • Če označi VII. B, se s tem prekine »normiranost« in dodatno pojasnjevanje ni potrebno. V tem primeru mora od 1. 1. naslednje leto voditi poslovne knjige.

Plačilo davka po obračunu

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora razliko med akontacijo  dohodnine (med letom plačanih obrokov) in dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v obračunu, plačati v 30 dneh od dneva predložitve obračuna. Ta dohodnina od dohodka iz dejavnosti se ne všteva v letno davčno osnovo (je dokončen davek). 

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, mora razliko med predhodno akontacijo dohodnine (med letom plačanih obrokov) ter akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v obračunu, plačati v 30 dneh od dneva predložitve obračuna. Ta akontacija dohodnine se pri določitvi poračuna obveznosti iz naslova dohodnine na letnem nivoju odšteje od odmerjene dohodnine.

S predložitvijo novega obračuna se spremenijo tudi zneski predhodnih akontacij oz. akontacij (v nadaljevanju: akontacij) za tekoče obdobje, zato se po predložitvi obračuna spremenijo tudi akontacije, ki so bile do tedaj že plačane na podlagi predhodnega obračuna (na primer za mesec januar in februar). Zavezanec mora v primeru, da so obroki akontacije po novem obračunu višji, razliko v višini obroka za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije (primer: če je obračun za preteklo koledarsko leto predložen v mesecu marcu, mora zavezanec razliko za obrok akontacije za januar in februar plačati hkrati s plačilom obroka (novega) za mesec marec, t.j. do 10. 4). Če je višina akontacij na podlagi novega obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov akontacije vrnejo (ali pobotajo z morebitnim davčnim dolgom zavezanca) v 30-tih dneh po predložitvi novega obračuna.

Akontacija dohodnine se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

Ali obračuna ne morete pravočasno predložiti?

Zavezancu, ki iz opravičljivih (nepredvidljivih in neodvrnljivih) razlogov ne more predložiti obračuna v predpisanem roku, lahko davčni organ, na njegov predlog, dovoli predložitev obračuna po izteku predpisanega roka. Zavezanec mora v predlogu izkazati opravičljive razloge. Predlog zavezanec vloži najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna. Tako predložen obračun se šteje za pravočasnega.

Ali ste vedeli?

Finančna uprava letno prejme več kot 100 tisoč obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH