Insolventnost

Pravne oziroma fizične osebe, ki imajo težave s plačilno sposobnostjo, so insolventne. Insolventnost pomeni predvsem, da dolžnik v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti oziroma da postane prezadolžen (dolgovi presegajo vrednost celotnega premoženja). Ko nastopi tak položaj, mora subjekt izvesti določene aktivnosti, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP).

Postopki zaradi insolventnosti so:

  • postopek prisilne poravnave,
  • postopek poenostavljene prisilne poravnave,
  • stečajni postopek nad pravno osebo,
  • postopek osebnega stečaja,
  • postopek stečaja zapuščine.

Položaj Financne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) kot upnika je v teh postopkih načeloma izenačen s položajem ostalih upnikov. Kljub temu pa nekatere določbe ZFPPIPP specifično urejajo položaj obveznosti iz naslova javnih obveznih dajatev in položaj upravnih organov kot upnikov v insolvenčnih postopkih.

Način uveljavljanja in spremljanja terjatev Republike Slovenije v insolvenčnih postopkih ureja Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti.

Ali ste vedeli?

Poenostavljena prisilna poravnava (kar se tiče poplačila) ne učinkuje za navadne terjatve, ki niso navedene v posodobljenem seznamu terjatev, zato lahko upnik po zaključenem postopku od dolžnika zahteva plačilo celotne terjatve. Poenostavljena prisilna poravnava prav tako ne učinkuje na terjatve iz naslova prispevkov in davkov.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH