| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila spremembo Pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k tarifni oznaki 3004.

Pojasnjevalne opombe KN k tarifni oznaki 3004 se spremenijo tako, da se črta dosedanji šesti in sedmi odstavek in tabela ter se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb in nova tabela za uvrščanje pripravkov, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 200/2023).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.