| Dohodnina - Dohodek iz kapitala

Obvestilo za davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, izplačano vrednost za odsvojene delnice ali deleže pa prejeli v letu 2022.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) vsebuje prehodno določbo (17. člen ZDoh-2AA), ki zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojeni v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, ko se je tak dohodek po ZDoh-2 obdavčeval kot dividenda, izplačilo vrednosti teh delnic ali deležev pa je bilo izvedeno v letu 2022, ko se določba 6. točke četrtega odstavka 90. člena zakona ni več uporabljala. Ob upoštevanju dejstva, da z ZDoh-2Z za taka izplačila ni bila določena oprostitev dohodnine, se obročna oziroma odložena izplačila takega dohodka, izplačana v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. 12. 2022, vštevajo med druge dohodke po poglavju III.7. Drugi dohodki ter obdavčijo od davčne osnove, ki je enaka izplačanemu dohodku, sintetično in po progresivnih stopnjah dohodnine.

Davčnim zavezancem se tako omogoča, da se v primeru obročnih oziroma odloženih izplačil vrednosti delnic ali deležev, odsvojenih v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe v letih 2020 in 2021, za taka izplačila v letu 2022 odločijo za ugotovitev davčne osnove in izračun dohodnine, kot ureja nova 6. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, ki se uporablja od 1. 1. 2023 (tj. cedularna obdavčitev oziroma obdavčitev kot dividenda po proporcionalni davčni stopnji kot dokončnim davkom, od davčne osnove, zmanjšane za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev), ter s tem tudi vračilo morebitne razlike med tako izračunano dohodnino ter med letom izračunano in odtegnjeno dohodnino ali odmerjeno akontacijo dohodnine.

Davčni zavezanec, fizična oseba, mora tako odločitev uveljavljati z vlogo, ki jo je potrebno vložiti pri pristojnem finančnem uradu najpozneje do 5. februarja 2023. Po tem roku te odločitve ne bo mogoče nikjer več uveljavljati.

Poseben obrazec vloge ni predpisan. Lahko pa se v ta namen uporabi Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve, s katerim davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic ali deležev za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev.

Na ta zahtevek naj davčni zavezanec jasno zapiše svojo odločitev, glede davčne obravnave izplačane vrednostni delnica ali deležev v letu 2022, ki so bile odsvojene v letih 2020 in 2021, primeroma:

  • ugotavljanje davčne osnove in izračun dohodnine, kot jo ureja nova 6. točka četrtega odstavka 90. člena ZDoh-2, ki se uporablja od 1. 1. 2023,
  • vračilo morebitne razlike,
  • zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost.