| Uvoz blaga

Dopolnitev Pravilnika o izpolnjevanju carinske deklaracije.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 100/2023 z dne 29.9.2023 objavljen Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju carinske  deklaracije, elektronskem poslovanju  s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik  o CD).

Priloga 4 Pravilnika o CD se dopolni z novo oznako 3D55 – obračun DDV po posebni nižji stopnji  za gasilsko opremo, ki je bila uvedena z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS št. 95/23, v nadaljevanju: ZIUOPZP).

V skladu s 121. členom ZIUOPZP se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5% od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme, ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim enotam v gasilskih društvih.

Seznam blaga, za katerega se uporabi posebna nižja stopnja je opredeljen v Pravilniku o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni, nižji stopnji 5 % od davčne osnove (Uradni list RS št. 98/23).

Za uveljavljanje posebne nižje stopnje DDV ob uvozu je treba oznako 3D55 vpisati v PE 2/3 carinske deklaracije. Seznam blaga (naročilnica), ki ga potrdi odgovorna oseba javnega gasilskega zavoda ali gasilskega društva, za katero se nakup opravi, skupaj z izjavo odgovorne osebe javnega gasilskega zavoda ali gasilskega društva, je priloga deklaraciji.

Ta pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.