| Izvoz blaga

Prejeli smo več vprašanj, kdo lahko nastopa kot izvoznik v izvozni deklaraciji, zato vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila.

Izvoznik je opredeljen v 1(19) členu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije in pomeni:

a) fizično osebo, ki prenaša blago, ki se bo izneslo s carinskega območja Unije, če je to blago v njeni osebni prtljagi;

b) v drugih primerih, v katerih se točka (a) ne uporablja:

  • (i) oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima pooblastilo za odločanje o iznosu blaga z navedenega carinskega območja, o čemer je tudi sprejela odločitev;
  • (ii) kadar se točka (i) ne uporablja, oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki je stranka pogodbe, v skladu s katero se bo blago izneslo z navedenega carinskega območja.

Navedeno pomeni, da, razen kadar gre za fizično osebo, ki prenaša blago v osebni prtljagi, mora imeti izvoznik sedež na carinskem območju Unije.

Kadar oseba, ki bi želela izvoziti blago, nima sedeža na carinskem območju Unije, v skladu z zgornjo b) točko, pooblasti osebo, ki bo nastopala kot izvoznik v carinski deklaraciji. Pooblastilo za nastopanje kot izvoznik se lahko da tudi carinskemu zastopniku, ki za osebo vlaga izvozno deklaracijo.

Pooblastilo se priloži deklaraciji in se ga v deklaracijo navede v PE 2/3 (Spremna listina) pod oznako 3I90. Iz pooblastila mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev za nastopanje kot izvoznik v izvozni deklaraciji, podatki o osebi iz tretje države in o osebi, s sedežem na območju Unije, ki bo po pooblastilu nastopala kot izvoznik v carinski deklaraciji.

Osebo, ki nima sedeža na carinskem območju Unije in za katero se izvaža blago, se v izvozni deklaraciji navede v PE 3/7 (Pošiljatelj).

Kadar oseba, ki nima sedeža na carinskem območju Unije in za katero se izvaža blago, ima slovensko identifikacijsko številko za DDV, se le to navede v PE 2/2 (Dodatne informacije) za davčne namene. V kolikor slovenske identifikacijske številke za DDV nima, se ta podatek ne izpolnjuje.

Pojem izvoznik ter postopanje in izpolnjevanje carinske deklaracije v primeru, kadar je izvoznik oseba, ki nima sedeža na carinskem območju Unije, je opredeljeno tudi v 7. točki Navodila o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023.