| Izvoz blaga

Prejeli smo več vprašanj, kdo lahko nastopa kot izvoznik v izvozni deklaraciji, zato vam v nadaljevanju podajamo več informacij.

Izvoznik je opredeljen v 1(19) členu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije in pomeni:

a) fizično osebo, ki prenaša blago, ki se bo izneslo s carinskega območja Unije, če je to blago v njeni osebni prtljagi;

b) v drugih primerih, v katerih se točka (a) ne uporablja:

  • (i) oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki ima pooblastilo za odločanje o iznosu blaga z navedenega carinskega območja, o čemer je tudi sprejela odločitev;
  • (ii) kadar se točka (i) ne uporablja, oseba s sedežem na carinskem območju Unije, ki je stranka pogodbe, v skladu s katero se bo blago izneslo z navedenega carinskega območja.

Kadar gre za osebo, ki nima sedeža na carinskem območju Unije, ta v skladu z b) točko prejšnjega odstavka pooblasti osebo, ki bo nastopala kot izvoznik v carinski deklaraciji. Pooblastilo se priloži deklaraciji in se ga v deklaracijo navede v PE 2/3 (Spremna listina) pod oznako 3I90. Iz pooblastila mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev za nastopanje kot izvoznik v izvozni deklaraciji, podatki o osebi iz tretje države in o osebi, s sedežem na območju Unije, ki bo po pooblastilu nastopala kot izvoznik v carinski deklaraciji. V deklaracijo se v PE 3/7 (Pošiljatelj) navede osebo, ki nima sedeža na carinskem območju Unije in za katero se izvaža blago. V PE 2/2 (Dodatne informacije)  se navede oznaka I0550, pri kateri se navede veljavna slovenska identifikacijska številka za DDV te osebe, ki nima sedeža na carinskem območju Unije, za katero se izvaža blago, kadar z njo razpolaga.

Pojem izvoznik ter postopanje in izpolnjevanje carinske deklaracije v primeru, kadar je izvoznik oseba, ki nima sedeža na carinskem območju Unije, je opredeljeno tudi v 7. točki Navodila o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023.