Radioaktivne in jedrske snovi

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Radioaktivna snov je vsaka snov, ki vsebuje enega ali več radionuklidov, katerih aktivnosti ali koncentracije ne moremo zanemariti glede na merila varstva pred ionizirajočimi sevanji. Jedrske snovi so rude, snovi vira ali posebne cepljive snovi, opredeljene v 197. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Ker jedrske in radioaktivne snovi zaradi svoje radiotoksičnosti ogrožajo zdravje ljudi in okolja, so z zakonodajo vzpostavljeni varovalni mehanizmi, na primer preverjanje dovoljenj za legalne pošiljke, preverjanje morebitne kontaminiranosti odpadnih kovin in najrazličnejših izdelkov splošne rabe, prav tako pa preprečevanje nelegalnih čezmejnih pošiljk ter kontrole takšnih pošiljk s strani carinskih organov.

Za uvoz, izvoz in tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi je treba pridobiti dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor (Uprava RS za jedrsko varnost), razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, za katere izda dovoljenje Ministrstvo za zdravje (Uprava RS za varstvo pred sevanji).

Carinski organi izvajajo nadzor nad jedrskimi in radioaktivnimi snovmi pri njihovem vnosu in iznosu na ozemlje oziroma z ozemlja Evropske unije. Carinski nadzor poteka s pomočjo tehničnih sredstev oziroma naprav za ugotavljanje sevanja (radiacijski detektorji za ugotavljanje virov sevanja) in se neposredno izvaja pri carinskem pregledu blaga. Poleg tega carinski organi preverijo, ali pošiljko jedrskih in radioaktivnih snovi spremlja predpisana dokumentacija (uvozno ali izvozno dovoljenje, dovoljenje za tranzit …).

Kadar carinski organi pri pregledu ugotovijo povečano ionizirajoče sevanje blaga, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi in okolje, ali pošiljke ne spremlja predpisana dokumentacija, ne odobrijo zahtevane carinsko dovoljene rabe ali uporabe. Carinski organi takoj obvestijo pristojni organ (Upravo RS za jedrsko varnost) in upoštevajo ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti ionizirajočega sevanja. Nadaljnji ukrepi so odvisni od navodil in svetovanja pristojnega organa.

Uredba postavlja zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih mora prejemnik ali organizator prevoza upoštevati pri uvozu odpadnih kovin v Republiko Slovenijo ali pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem.

Pri uvozu pošiljk odpadnih kovin mora prejemnik ali organizator prevoza zagotoviti, da izvajalec meritev opravi meritve radioaktivnosti vsake pošiljke odpadnih kovin, ki so naštete v prilogi 1 te uredbe. Pred odobritvijo ene carinsko dovoljenih rab ali uporab se mora poročilo o meritvah pošiljk odpadnih kovin predložiti carinskemu organu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH