Izvoz blaga

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Izvoz blaga je iznos unijskega blaga s carinskega območja Unije v tretjo državo (država ali ozemlje, za katero se ne uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske unije) ali na tretje ozemlje, ki ni del carinskega območja Unije. Blago je lahko namenjeno dokončnemu izvozu oziroma se začasno izvozi na oplemenitenje, obisk sejma ipd. Izvozni postopek se ne uporablja za unijsko blago, ki se prevaža iz ene v drugo državo članico preko carinskega območja tretjih držav.

Za blago, ki bo izneseno s carinskega območja Unije, se v določenem roku, preden se blago iznese s carinskega območja Unije, pri pristojnem uradu vloži predodhodna deklaracija.

Predodhodna deklaracija je v obliki:

 • carinske deklaracije, kadar je blago, ki bo izneseno s carinskega območja Unije, dano v carinski postopek, za katerega se zahteva takšna carinska deklaracija,
 • deklaracije za ponovni izvoz,
 • izstopne skupne deklaracije.

Za dajanje blaga v izvozni postopek so pristojni naslednji finančni uradi, ki izvajajo carinjenje:

 • finančni urad, pristojen za kraj, kjer je sedež izvoznika,
 • finančni urad, pristojen za kraj, kjer je blago zapakirano ali naloženo za izvozno pošiljko,
 • drug finančni urad, ki je pristojen za upravne namene za zadevno operacijo.

Če vrednost blaga ne presega 3000 EUR na pošiljko in na deklaranta ter zanj ne veljajo prepovedi in omejitve, je poleg navedenih uradov, za dajanje blaga v izvozni postopek, pristojen tudi finančni urad, pristojen za kraj izstopa blaga s carinskega območja Unije.

V primeru pogodbe s podizvajalcem je za dajanja blaga v izvozni postopek poleg navedenih uradov pristojen tudi finančni urad, pristojen za kraj, kjer je sedež podizvajalca.

Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge so dokumenti, predpisani za izvedbo izvoznega carinskega postopka (račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago ...).

Carinski postopek izvoza obsega poleg carinskega nadzora nad blagom tudi pobiranje morebitnih izvoznih dajatev, izvajanje ukrepov prepovedi in omejitev ter ukrepov trgovinske politike. Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja Unije.
 
V posameznih primerih vložitev elektronske carinske deklaracije ni potrebna, ampak se lahko blago izvozi z ustnim deklariranjem. Takšen način prijave se lahko odobri za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave, če ne presega bodisi vrednosti 1000 EUR bodisi neto mase 1000 kg, in za drugo blago manjšega ekonomskega pomena, če carinski organi to odobrijo.

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

Področna zakonodaja Evropske unije

Uredbe

 • Uredba Komisije (ES) št. 578/2010, z dne 29. junija 2010, o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v prilogi I k pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil
 • Uredba Komisije (ES) št. 612/2009, z dne 7. julija 2009, o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode
 • Uredba Komisije (ES) št. 376/2008, z dne 23. aprila 2008, o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode
 • Uredba Sveta (ES) št. 1276/2008, z dne 17. decembra 2008, o nadzoru s fizičnimi pregledi pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katera se dobijo izvozna nadomestila ali drugi zneski
 • Uredba Sveta (EGS), št. 3846/1987, z dne 17. decembra 1987, o vzpostavitvi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila - z aneksom, ki se vsako leto spreminja – za leto 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Področna slovenska zakonodaja

Uredbe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH